Chen Yongsheng

Chen Yongsheng
Doctor  Professor 
Chen Yongsheng, Doctor degree, Professor, Institute of Polymer Science, graduated from the University of Victoria with PhD in Chemistry in 1997 with Dr Reg Mitchell and late joined Dr Robert Haddon/Peter Eklund and Dr Fred Wudl groups for his Postdoc studies.  
Special Talent:

Address: Room 510, Mengminwei Building, No.94, Weinjin Rd., Nankai District, Tian 

Telephone: +86-22-2350-0693
Fax: +86-22-2349-9992

Email: yschen99@nankai.edu.cn
Website: http://nanocenter.nankai.edu.cn
Research Interest:
Polymer chemistry
organic chemistry
History:

1980.9-1984.7 Bachelor, Chemistry, Zhengzhou University
1984.9-1987.6 Master, Chemistry, Nankai University
1987-1992.6 Lecturer, University of Science and Technology Beijing (USTB), China, Department of Chemistry
1993.9-1997.6 Ph.D. Chemistry, University of Victoria, Canada
1997.8-1999.8 Postdoc and Research Scientist, University of California at Los Angeles and University of Kentucky, USA
1999.8-2002.2 Senior Scientist, Cymer, Inc.
2002.3-2004.4 Senior Research Scientist, SDSC National Laboratory, University of California at San Diego
2010.6-present Adjunction Professor, University of Texas at Dallas, USA
2004.4-present Chair Professor, Nankai University

Honors and Awards

2010, the first prize of Tianjin natural science
2014.08, The fifth Chinese overseas Chinese (innovation) Award
2014.10, Thomson Reuters China Citation Laureates 2014 “High cited researcher”
2015, be entitled “Tianjin Model Worker”
2015, Thomson Reuters China Citation Laureates 2015 “High cited researcher”
2016, Thomson Reuters China Citation Laureates 2016 “High cited researcher”
2017, Thomson Reuters China Citation Laureates 2017 “High cited researcher”

Scientific Achievements & Selected Publications

Published >260 papers in journals including Science, Nature, Nature Photo, Nature Comm, JACS, Adv. Mat., Acc. Res. Chem., Nano Lett,and etc. Over 40 papers are highly cited papers. More than 70 papers have a citation frequency of over 100.Total citing: >35,000 times.H factor 81 (2017.10) (Google Scholar). He has been awarded Thomson Reuters China Citation Laureates “High cited researcher” from 2014 to 2017.
Recent 10 selected papers:
1."Organic and solution-processed tandem solar cells with 17.3% efficiency", Lingxian Meng, Yamin Zhang, Xiangjian Wan*, Chenxi Li, Xin Zhang, Yanbo Wang, Xin Ke, Zuo Xiao, Liming Ding *, Ruoxi Xia, Hin-Lap Yip, Yong Cao, Yongsheng Chen*, Science, 2018, 361, 1094-1098.
2."Acceptor-donor-acceptor type molecules for high performance organic photovoltaics - chemistry and mechanism", Xiangjian Wan, Chenxi Li, Mingtao Zhang, Yongsheng Chen*, Chem. Soc. Rev., 2020, 49, 2828-2842.
3."Flexible organic photovoltaics based on water-processed silver nanowire electrodes", Yanna Sun, Meijia Chang, Lingxian Meng, Xiangjian Wan, Huanhuan Gao, Yamin Zhang, Kai Zhao, Zhenhe Sun, Chenxi Li, Shuiren Liu, Huike Wang, Jiajie Liang, Yongsheng Chen*, Nature Electron., 2019, 2, 513-520.
4."Super-elasticity of three-dimensionally cross-linked graphene materials all the way to deep cryogenic temperatures", Kai Zhao, Tengfei Zhang, Huicong Chang, Yang Yang, Peishuang Xiao, Hongtao Zhang, Chenxi Li, Chandra Sekhar Tiwary, Pulickel M. Ajayan *, Yongsheng Chen *, Sci. Adv., 2019, 5, eaav2589.
5."Solution-processed organic tandem solar cells with power conversion efficiencies >12%", Miaomiao Li†, Ke Gao†, Xiangjian Wan*, Qian Zhang, Bin Kan, Ruoxi Xia, Feng Liu,Xuan Yang, Huanran Feng, Wang Ni, Yunchuang Wang, Jiajun Peng, Hongtao Zhang, Ziqi Liang, Hin-Lap Yip, Xiaobin Peng*, Yong Cao and Yongsheng Chen* , Nature Photon., 2017, 11, 85-91.
6."Macroscopic and direct light propulsion of bulk graphene material", Tengfei Zhang†, Huicong Chang†, Yingpeng Wu†, Peishuang Xiao, Ningbo Yi, Yanhong Lu, Yanfeng Ma, Yi Huang, Kai Zhao, Xiaoqing Yan, Zhibo Liu, Jianguo Tian and Yongsheng Chen*, Nature Photon., 2015, 9, 471-476.
7."Small-molecule solar cells with efficiency over 9%", Qian Zhang,† Bin Kan,† Feng Liu,† Guankui Long, Xiangjian Wan, Xiaoqing Chen, Yi Zuo, Wang Ni, Huijing Zhang, Miaomiao Li, Zhicheng Hu, Fei Huang, Yong Cao, Ziqi Liang, Mingtao Zhang, Thomas P. Russell and Yongsheng Chen*, Nature Photon., 2015, 9, 35-41.
8."Three-dimensionally bonded spongy graphene material with super compressive elasticity and near-zero Poisson’s ratio", Yingpeng Wu,† Ningbo Yi,† Lu Huang,† Tengfei Zhang, Shaoli Fang, Huicong Chang, Na Li, Ray H. Baughman* & Yongsheng Chen* et al., Nature Commun., 2015, 6, 6141.
9."Monolithic 3D Cross-linked Polymeric Graphene Materials and the Likes: Preparation and Their Redox Catalytic Applications", Yanhong Lu*, Yanfeng Ma, Tengfei Zhang, Yang Yang, Lei Wei, Yongsheng Chen *, J. Am. Chem. Soc., 2018, 140, 11538-11550
10."Small-Molecule Acceptor Based on the Heptacyclic Benzodi(cyclopentadithiophene) Unit for Highly Efficient Nonfullerene Organic Solar Cells",Bin Kan, Huanran Feng, Xiangjian Wan, Feng Liu, Xin Ke, Yanbo Wang, Yunchuang Wang, Hongtao Zhang, Chenxi Li, Jianhui Hou, and Yongsheng Chen, J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 4929-4934.

Professional Cultivation

24 doctors and 16 masters have been trained