Present Management

Dean: Zhu Shoufei 

College Party Secretary: Zhang Shoumin 

Deputy Party Secretary of College: Wang Wei 

Deputy Party Secretary of College/Associate Dean: Diao Lida 

Associate Dean: Guo Dongsheng, Tang pingping, Sun Pingchuan, Wang Baiquan, Cheng Fangyi, Ji Jingcheng 

Assistant Dean: Li Yijun, Chen Gong, Shi Wei 

Director of State Key Laboratory of Elemento-organic Chemistry: Cui Chunming 

Director of National Engineering Research Center of Pesticide: Xi Zhen