Polymer and Nano Carbon Functional Materials:

2021-06-27

    Efficient green energy technology, including energy conversion and storage, has been and will be one of the most important topics for all the societies now and in future. With this, using Nano Carbon (graphene and nanotubes) and Organic/Polymeric materials, Prof. Yongsheng Chen’s group has been pursuing the design, synthesis and scalable applications of these materials for green energy conversion and storage (OPV, Battery, Supercapacitor, etc.).More information can be found at website: http://nanocenter.nankai.edu.cn/.

Representative works:

1. Organic and solution-processed tandem solar cells with 17.3% efficiency, Lingxian Meng, Yamin Zhang, Xiangjian Wan*, Chenxi Li, Xin Zhang, Yanbo Wang, Xin Ke, Zuo Xiao, Liming Ding*, Ruoxi Xia, Hin-Lap Yip, Yong Cao, Yongsheng Chen*, Science, 2018, 361, 1094.

2. Flexible organic photovoltaics based on water-processed silver nanowire electrodes, Yanna Sun, Meijia Chang, Lingxian Meng, Xiangjian Wan, Huanhuan Gao, Yamin Zhang, Kai Zhao, Zhenhe Sun, Chenxi Li, Shuiren Liu, Huike Wang, Jiajie Liang, Yongsheng Chen*, Nature Electron., 2019, 2, 513.

3.  Solution-processed organic tandem solar cells with power conversion efficiencies >12%,Miaomiao Li†, Ke Gao†, Xiangjian Wan*, Qian Zhang, Bin Kan, Ruoxi Xia, Feng Liu,Xuan Yang, Huanran Feng, Wang Ni, Yunchuang Wang, Jiajun Peng, Hongtao Zhang, Ziqi Liang, Hin-Lap Yip, Xiaobin Peng*, Yong Cao and Yongsheng Chen* , Nature Photon., 2017, 11, 85

4 Macroscopic and direct light propulsion of bulk graphene material, Tengfei Zhang†, Huicong Chang†, Yingpeng Wu†, Peishuang Xiao, Ningbo Yi, Yanhong Lu, Yanfeng Ma, Yi Huang, Kai Zhao, Xiaoqing Yan, Zhibo Liu, Jianguo Tian and Yongsheng Chen*, Nature Photon., 2015, 9, 471

5.  Three-dimensionally bonded spongy graphene material with super compressive elasticity and near-zero Poisson’s ratio, Yingpeng Wu,† Ningbo Yi,† Lu Huang,† Tengfei Zhang, Shaoli Fang, Huicong Chang, Na Li, Jiyoung Oh, Jae Ah Lee, Mikhail Kozlov, Alin C. Chipara, Humberto Terrones, Peishuang Xiao, Guankui Long, Yi Huang, Fan Zhang, Long Zhang, Xavier Lepro, Carter Haines, Marcio Dias Lima, Nestor Perea Lopez, Lakshmy P. Rajukumar, Ana L. Elias, Simin Feng, Seon Jeong Kim, N.T. Narayanan, Pulickel M. Ajayan, Mauricio Terrones, Ali Aliev, Pengfei Chu, Zhong Zhang, Ray H. Baughman* and Yongsheng Chen*, Nature Commun., 2015, 6:6141